ACORD DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea TENSA ART DESIGN S.A., cu sediul in Str. Pacii, nr. 22, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, Judetul Ilfov, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J23/1078/2010 si CUI RO25170469, reprezentata legal prin Craciun Daniel in calitate de Administrator, va informeaza prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastra personale si despre drepturile pe care le aveti in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, respectiv Legea nr. 190/2018 privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului UE si Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016.

PREAMBUL:

Prezentul document are ca scop aducerea la cunoștință a viitorilor aplicanți pentru un loc de muncă în cadrul companiei TENSA ART DESIGN S.A. a dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679, transpus în dreptul național prin Legea nr. 190/2018, privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Aplicantul înțelege și își exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform definițiilor expuse în continuare, în momentul în care optează pentru transmiterea unui CV prin intermediul site-ului https://lensa.ro/cariere/ . Odată transmis CV-ul, subscrisa va avea dreptul de prelucrare a datelor cu caracter personal al aplicantului, conform normelor europene și interne, iar aplicantului i se vor aplica dispozițiile din prezentul Acord,  fie pentru o perioadă de 3 ani (la expirarea acestui termen, CV-ul depus de aplicant va fi șters din baza de date), fie până la momentul încheierii unui contract individual de muncă, moment de la care vor fi aplicabile, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, dispozițiile interne ce se regăsesc în Regulamentul companiei.

DEFINITII

„Date cu caracter personal”: orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, numar de identitate, date localizare, etc.

„Prelucrare”: orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stucturarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

„Operator”: reprezinta o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau alt organism care singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

„Persoana imputernicita de operator”: " inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

„Destinatar”: orice persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism caruia ii sunt divulgate datele cu caracter personal.

„Consimtamant”: orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

„Date privind sanatatea”: inseamna date cu caracter personal legate de sanatatea fizica sau mentala a unei persoane fizice.

„Autoritatea de supraveghere”: reprezinta autoritatea publica independenta instituita in Romania, competenta in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, respectiv Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

CINE PRELUCREAZA DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL?

Societatea TENSA ART DESIGN SA (angajatorul) actioneaza in acest sens in calitate de Operator de date cu caracter personal.

SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate pentru urmatoarele scopuri:  (i) selectiei viitorilor angajati ai SC TENSA ART DESIGN SA si (ii) înființarea unei baze de date care să conțină CV-urile tuturor aplicanților pentru un loc de muncă în cadrul Companiei TENSA ART DESIGN S.A., din care subscrisa va efectua selecția viitorilor angajați, chiar daca la momentul depunerii CV-ului aplicantul nu a fost selectat, precum si in interesul legitim al TENSA ART DESIGN SA si cu respectarea drepturilor aplicantului.

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

● Pentru selectarea viitorilor angajati si incheierea Contractul individual de munca: pentru selectarea angajatilor, incheierea, executarea si incetarea contractului individual de munca vor fi prelucrate urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume si prenume, adresa domiciliu, seria si numarul Cartii de identitate, CNP, seria, numarul si data emiterii permisului de sedere (dupa caz), locul nasterii, adresa de e-mail, numar de telefon, functia, toate datele suplimentare care rezulta din CV, semnatura.

Prelucrarea acestor date este necesara in vederea selectarii angajatilor si  indeplinirii obligatiilor legale ce ii revin societatii TENSA ART DESIGN SA in calitate de angajator, conform legislatiei aplicabile in materia relatiilor de munca.

● Pentru organizarea de evenimente la care aplicantii ar putea fi invitati, TENSA ART DESIGN SA poate prelucra urmatoarele categorii de date personale, in functie de specificul evenimentului: nume si prenume.

TENSA ART DESIGN SA nu va prelucra datele cu caracter personal in alte scopuri, cu exceptia cazurilor in care intervine o obligatie legala sau un acord distinct cu dumneavoastra, in calitate de persoana vizata.

SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea TENSA ART DESIGN SA prelucreaza datele cu caracter personal in mod individual, pe baza informatiilor oferite de aplicanti in CV-urile depuse in platforma

ACCESUL LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal prelucrate de TENSA ART DESIGN SA pot fi accesate, limitat, de catre urmatoarele categorii de persoane: Administrator, angajatii din departamentul administrativ cu atributii specifice, angajatii din departamentul contabilitate si societatea care ofera servicii HR (resurse umane) in functie de specificul activitatii acestora.

CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Anumite date cu caracter personal pot fi transferate doar catre urmatoarele terti furnizori de servicii implicati in selectia de personal a SC TENSA ART DESIGN SA

Societatea TENSA ART DESIGN SA garanteaza fiecarui aplicant ca dezvaluirea datelor cu caracter personal se face in baza prevederilor legale aplicabile si a contractelor incheiate cu acestia.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea TENSA ART DESIGN SA va pastra datele cu caracter personal ale aplicantilor timp de 3 ani sau pana la data angajarii in cadrul TENSA ART DESIGN SA, data de la care temeiul legal al prelucrarii datelor si categoria acestora va fi schimbata corespunzator.

TRANSFER INTERNATIONAL DE DATE PERSONALE

Datele cu caracter personal apartinand salariatilor TENSA ART DESIGN SA nu fac obiectul unui transfer in afara UE/SEE.

DREPTURILE APLICANTILOR SI MODALITATEA DE EXERCITARE

In conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 si al Legii nr. 190/2018 privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului UE, aveti posibilitatea sa exercitati urmatoarele drepturi:

DREPTUL DE A FI INFORMAT: Prin prezenta notificare se furnizeaza toate informatiile necesare privind prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal prelucrate de TENSA ART DESIGN SA. 

DREPTUL DE ACCES LA DATE: Puteti solicita in scris o confirmare a faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de TENSA ART DESIGN SA., iar in cazul in care sunt prelucrate, vi se va pune la dispozitie o copie a acestor date, precum si informatii suplimentare despre prelucrarea datelor.

DREPTUL DE RECTIFICARE: Puteti solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, incomplete sau modificate (ex. schimbare adresa, etc.).

DREPTUL DE STERGERE: Puteti solicita stergerea datelor cu caracter personal prelucrate, numai in anumite situatii expres prevazute si cu respectarea dispozitiilor legale (ex. datele nu mai sunt necesare potrivit scopului pentru care au fost prelurate). TENSA ART DESIGN SA va analiza cererea, iar in masura in care aceasta nu este justificata, societatea nu va fi obligata sa dea curs solicitarii de stergere, caz in care refuzul va fi motivat.

DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII: Puteti solicita restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra personale in urmatoarele cazuri: se contesta exactitatea datelor, prelucrarea este ilegala, dar nu se exercita dreptul la stergerea datelor, datele nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost prelucrate, apliatul si-a exercitat dreptul de a se opune prelucrarii, iar verificarea motivelor este in asteptare.

DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR: Puteti solicita ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie portate catre un alt operator, insa doar daca prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul expres al dumneavoastra si daca prelucrarea se face prin mijloace automatizate.

DREPTUL LA OPOZITIE: Va puteti opune doar in situatia unei prelucrari a datelor dumneavoastra cu caracter personal efectuata in interesul legitim al TENSA ART DESIGN SA. 

DREPTUL DE A NU FACE OBIECTUL UNEI DECIZII BAZATE EXCLUSIV PE PRELUCRAREA AUTOMATA, INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI: Va puteti opune in orice moment unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care pot produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza intr-o masura semnificativa.

DREPTUL DE A FORMULA PLANGERE: Aveti dreptul de a va adresa cu o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) in orice moment, in cazul in care considerati ca drepturile dumneavoastra cu caracter personal nu sunt respectate.

DREPTUL LA O CALE DE ATAC JUDICIARA (impotriva ANSPDCP sau a unui operator/persoana imputernicita de operator): Aveti dreptul de o apela la o cale de atac judiciara impotriva ANSPDCP sau impotriva unei autoritati din statul membru in care persoana vizata isi are resedinta, in cazul in care autoritatea de supraveghere nu solutioneaza/nu ofera un raspuns unei sesizari in termen de 3 (trei) luni fara a aduce atingere oricaror alte cai de atac administrative sau nejudiciare. De asemenea, aveti dreptul de a exercita o cale de atac judiciara impotriva unui operator sau a unei persoane imputernicire de operator pentru nerespectarea dispozitiilor privind protectia datelor cu caracter personal. 

DREPTUL DE A PRIMI DESPAGUBIRI: Ca urmare a unui prejudiciu material sau moral suferit prin incalcarea dispozitiilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, aveti dreptul sa obtineti despagubiri de la operator sau de la persoana imputernicita de operator pentru prejudiciul suferit.

Pentru orice informatii sau solicitari pentru exercitarea drepturilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, va rugam sa contactati societatea TENSA ART DESIGN SA la urmatoarele adrese:

  • Email: legal@lensa.ro 
  • Corespondenta: Str. Pacii nr. 22, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, Judetul Ilfov;                          

Prin depunerea CV-ului pe platforma cariere.lensa.ro sunteti de acord cu modalitatea de colectarea, prelucrare si stocare a datelor dumneavoastra personale astfel cum reiese din cuprinsul prezentului document.